Podpořené projekty MAS - podnikatelé

Proč je důležité podporovat drobné podnikatele v našem regionu?

Pokud budeme nakupovat výrobky a služby především lokálně v místě, kde žijeme a působíme, podpoříme tím nejen dané podnikatele a firmy, ale také sebe. V důsledku tím totiž pomáháme i růstu a rozvoji obcí a měst v regionu MAS.

V krátké videoreportáži se můžete seznámit s některými projekty, které MAS podpořila.

https://www.youtube.com/watch?v=sTvO4pkCOo4

 

 

PRO ŽADATELE - AKTUÁLNÍ ZMĚNY NZÚ - LIGHT 2024

 

 

Dotační program NZÚ Light, který je zaměřený na nízkopříjmové domácnosti a pomáhá spotřebitelům výrazně ušetřit na výdajích za energie, má od ledna 2024 podstatné změny. Nové podmínky jsou platné od 17.1.2024.

Jak se mění podmínky a co to pro žadatele znamená?

Podpora je určena na zateplení a ohřevy teplé užitkové vody pro rodinné domy a bytové jednotky. Žadatel musí být alespoň částečným vlastníkem rodinného domu, kde všichni jeho obyvatelé pobírají starobní důchod nebo mají přiznaný 3. stupeň invalidního důchodu. Podpora je taktéž určena pro rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

Úprava podmínek proběhla hlavně proto, aby byly realizovány kvalitnější instalace solárních ohřevů vody s maximálním efektem a úsporou pro spotřebitele.

Fotovoltaické systémy pro ohřev vody

Fotovoltaický ohřev vody k ohřevu vody využívá sluneční energii ze solárních panelů k výrobě elektřiny, která následně napájí topný systém (bojler), který vodu následně ohřívá.

Změny 

 • Maximální podpora zůstává na částce 90 000 Kč, součástí MUSÍ být nainstalován nový bojler (dříve nebyl nový bojler podmínkou).
 • Pro řešení BEZ bojleru je maximální dotační podpora 60 000 Kč.
 • Novinkou je také další podmínka – řešení pro solární ohřev vody musí být vždy vybaveno i povinnou ochranou proti opaření.
 • Byl navýšen min. instalovaný výkon na 2 kWp.
 • Systém musí zajistit automatické připojení bivalentního zdroje ohřevu vody v období, kdy solární fotovoltaický systém nedokáže zajistit ohřev vody na minimální nastavenou úroveň teploty vody. Bivalentní zdroj ohřevu znamená, že systém pro ohřev vody má k dispozici dva různé zdroje tepla a může mezi nimi automaticky přepínat. V kontextu solárního ohřevu vody to obvykle znamená, že primární zdroj tepla pochází z fotovoltaických panelů nebo solárních kolektorů, zatímco druhý zdroj může být například elektrický bojler, plynový kotel nebo jiný alternativní zdroj tepla. Tato funkce zajišťuje konstantní dodávku teplé vody i v případě, že solární energie není dostupná nebo není dostatečná. Systém tak může být efektivnější a spolehlivější.
 • Požadavek na přizpůsobení parametrů solárního systému a topného tělesa tak, aby byl zajištěn dostatečný výkon pro efektivní ohřev vody.  instalované solární systémy pro ohřev vody musí být navrženy a nastaveny tak, aby optimálně vyhovovaly specifickým potřebám a podmínkám místa instalace. Tento přístup zajišťuje, že solární systém bude co nejefektivněji využívat sluneční energii pro ohřev vody, což vede k lepší celkové účinnosti a energetické efektivitě systému.
 • Na instalované zařízení bude vyhotovena revizní zpráva dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, a to i v případech, kdy instalace nepodléhá revizi dle výše uvedeného nařízení. Zprávu o kontrole vypracuje revizní technik.

Solární termický ohřev vody

Termický solární ohřev vody je založen na přenosu tepla pomocí speciální kapaliny, která cirkuluje mezi solárními kolektory a vodním zásobníkem. Kapalina se teplem zahřívá a předává teplo zásobníku s vodou.

Změny 

 • Nově je součástí systému ochrana proti opaření horkou vodou ze zásobníkového ohřívače.

Změny u zateplení – výměny oken

 • Podpora na výměnu oken a vchodových dveří rodinných domů a bytů vedoucích do exteriéru.
 • Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.
 • Nově instalovaná okna musí mít nově tloušťku rámu min. 80 mm.
 • Okna v bytových domech musí být u minimálně 75 % ostatních bytů již vyměněna (pro ostatní případy je tu klasická NZÚ).

 

Žadatelem může být vlastník bytu, případně člen bytového družstva užívající daný byt.

Pokud zvažujete využít dotaci NZU Light můžete se obrátit na Zuzanu Ilkovou.

E-mail: mas2@masostrozsko.cz

Tel.: 725 884 992

Podmínky pro dotaci NZU Light : 

NZU_Light_Závazné_pokyny_pro_žadatele_ 

NZÚ Light_leták

Informace pro žadatele OP TAK

Na základě semináře pro žadatele ze dne 11.1. 2024 zveřejňujeme prezentace k přípravě projektových záměrů  do 1. výzvy OP TAK, příjem žádostí končí 31.1.2024.

Zpracování projektového záměru není složité, rádi Vám pomůžeme s přípravou.

Těšíme se na Vaše projekty.

Michaela Kadlčíková

 

Prezentace pro MAS API 11. 1. 2024

Prezentace_Technologie pro MAS (CLLD) MAS výzva č.1

Změna provozu kanceláře MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Oznamujeme, že v období 18.12.2023 - 2.1.2024 je z důvodu dovolené kancelář MAS uzavřena.

PF přání 2024

Další informace