HALLOWEENSKÁ show

HELLOWEENSKÁ show

OP TAK - informace k výzvě pro podnikatele

 

 

MAS Horňácko a Ostrožsko bude mít v programovém období 2021-2027 nově zařazen také OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)

Přes MAS budou tak žadatelé mít možnost podávat projektové záměry, které se budou týkat automatizace, robotizace nebo digitalizace (tj. nahrazení lidské síly strojem). Mezi dalšími podporovanými aktivitami bude komunikační infrastruktura, výpočetní technika, zřízení webu nebo cloudu. 

Podporované aktivity: 

* Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury.
* Pořízení výrobních strojů a zařízení. 

Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace. 

Výše podpory: 125 tis. – 1 mil. Kč 

 Míra podpory:
• 50 % - malý a střední podnik (dotace dle pravidla de minimis) 

Cílová skupina:
• malý a střední podnik (definice GBER

Způsobilé výdaje
• Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura)
• Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
• Služby (např. web, cloud, online prvky) 

Klíčová specifika a omezení: Výzva komunitně vedeného místního rozvoje je určena pro podniky, které se místem realizace projektu nacházejí na území místní akční skupiny (MAS), která má schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v OP TAK.  

Text nadřazené výzvy OP TAK: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477

 

Společné přílohy aktivit OP TAK: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak--267118/

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS: v polovině října 2023

Konzultace záměrů pro OP TAK: Jana Bujáková - tel. 724 503 950, e-mail: mas@masostrozsko.cz

 

Doplňující informace k aktivitám:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb.  

a) Robotizace, automatizace, digitalizace ve smyslu implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace (manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky, automatické zásobníky nástrojů atd.), automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů (komunikační API, systémová automatizace atd.) a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu

   * robotizace - fyzický úkon člověka, který neslouží přímo k výrobě, je nahrazen fyzickým úkonem stroje (např. pohyby výrobků, obrobků nebo materiálů, výměna nástrojů, regulace ventilů potrubí plynů či kapalin atp.)

   * automatizace - úsudek člověka nahrazen úsudkem SW (např. spuštění, zastavení či přerušení operace, kalkulace ceny zakázky dle času a/nebo materiálu, výpočet mzdy na základě odpracovaného času, detekce chyby/zmetku, vyhodnocení fyzikálních veličin atp.)

   * digitalizace - vývoj výrobku v CAD/CAM, systémová evidence skladového hospodářství a zásob, EDI, implementace podnikového IS (např. ERP, MES, APS, WMS apod.)

 

b) E-shop a cloudové služby ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu uložiště) prostřednictvím internetu;  

   * e-shop - webové stránky s integrací skladového hospodářství, systémem plánování výroby (čas dodání atp.)

   * cloud computing - služby či programy poskytované na serverech dostupných vzdáleným přístupem z internetu - dočasné/jednorázové licence (např. 3D vizualizace produktů, pronájem výpočetního výkonu, vzdálené cloudové servery, dočasná licence CAD).

 

c) Komunikační infrastruktura, identifikační infrastruktura a výpočetní technika ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační převodníky, instalační materiál atd.) a související zajištění kybernetické bezpečnosti (náklady na opatření zabezpečení IT), případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů.  

   * komunikační infrastruktura - zařízení určená k přenosu dat (např. kabeláž, servery, komunikační převodníky mezi technologiemi a systémy, modemy, routery atp.)

   * identifikační infrastruktura - prvky sloužící k identifikaci strojů, nástrojů, výrobků, materiálů či pracovníků (např. čárové/QR kódy, RFID, CCID, čtečky, tablety atp.)

   * výpočetní technika - zařízení potřebná k bezvadnému provozu a implementaci SW, které jsou součástí projektu. Přípustná není obměna, pakliže je současné vybavení dostatečné pro provoz pořizovaných SW.

 

Výběrem jedné nebo více z předcházejících aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v dané oblasti, a to zejména tím, že bude pro žadatele znamenat nové či rozšířené řešení. Pouhá realizace některé z výše uvedených aktivit sama o sobě výrazný posun nevytvoří. 

 

Výběrové řízení na manažera SCLLD II.

Výběrové řízení na manažera SCLLD II.

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. hledá kolegu/kolegyni, který/á se bude podílet na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na programové období 2021 -2027

 Projektový manažer SCLLD II. bude zodpovědný za realizaci a administraci přiděleného operačního programu OP IROP, OP TAK, SZP, OPŽP  a bude se podílet i na spolupráci škol a dalších projektových aktivitách MAS.

- kontaktní osoba: Jana Bujáková, tel.: 724 503 950;

Přihlášku do výběrového řízení spolu se životopisem lze zasílat průběžně, nejpozději do 18. 8. 2023 do 16.00 hodin na e-mail: mas@masostrozsko.cz;

images 

 

 

Další informace